รายละเอียดการจัดงานหน่วยงาน    กองพัฒนานักศึกษา
ผลผลิต  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. ชื่อโครงการ      เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓
        วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ มทร.รัตนโกสินทร์
๒. ความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผล
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้  การที่พสกนิกรจะได้แสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนั้นมีหลากหลายวิธี  อย่างการน้อมนำแนวพระราชปณิธานทั้งหลายที่ล้วนจะสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งปวงมาสืบสานรวมทั้งขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก  ก็นับว่าเป็นวิธีการที่ดีสำหรับการแสดงถึงความจงรักภักดีและสนองเบื้องพระยุคลบาท  หนึ่งในความตั้งพระราชหฤทัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คือทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายๆ อย่างเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยของพสกนิกรให้มีความแข็งแรงทั้งกายและใจ  ซึ่งจะนำไปสู่กำลังที่จะประกอบกิจสัมมาชีพ  สร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงส่งเสริมกิจการการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและสังคมเสมอ  ดังนั้น  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจใน    การสร้างเสริมสุขภาพ  อีกทั้งเป็นปีพิเศษที่สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครบ ๑๑ ปี  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยดำเนินกิจกรรมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมเทิดพระเกียรติ  
๓. วัตถุประสงค์
    ๓.๑  เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    ๓.๒  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ
    ๓.๓  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔. กิจกรรมการดำเนินงาน
    ๔.๑ พิธีถวายราชสดุดี
    ๔.๒ การออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร
    ๔.๓ การแข่งขัน เดิน – วิ่ง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร (Run  Fun)
๔.๔ การแข่งขัน เดิน – วิ่ง  ระยะทาง  ๑๐.๕ กิโลเมตร (Mini  Marathon) 
๔.๕ การแข่งขัน เดิน – วิ่ง  ระยะทาง  ๒๑.๑  กิโลเมตร (Half  Marathon)
    ๔.๖ พิธีรับถ้วยพระราชทาน มอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึก
๕.  สอดคล้องกับนโยบาย
๕.๑ สอดคล้องกับนโยบายบัณฑิตพึงประสงค์
             กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
         ด้านความรู้
         ด้านทักษะทางปัญญา
         ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
          กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
          กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
          กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๒  สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา “๓ ดี”
         กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY)
         กิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักรับผิดชอบ (DECENCY)
         กิจกรรมส่งเสริมการมีความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยของยาเสพติด (DRUG-FREE)
๖. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 
    ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป   จำนวน ๔,๕๐๐ คน  
๗.  วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘.  สถานที่ดำเนินงาน  
    ณ  ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ถนนพุทธมณฑลสาย  ๕
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          
๑๐.  ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
    ๑๐.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
        - ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๔,๕๐๐ คน
        - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ ๑ ครั้ง
    ๑๐.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
        - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕
        - ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ๘๕
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ๑๑.๑ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
    ๑๑.๒ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ
    ๑๑.๓ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย                            และสมทบทุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๑๒. การติดตามประเมินผล
๑๒.๑  ประเมินจากการสังเกต
    ๑๒.๒  ประเมินจากแบบสอบถาม
    ๑๒.๓  ประเมินจากจำนวนบัตรที่ขายได้และจำนวนผู้สมัครเดิน – วิ่ง ผ่านช่องทางต่างๆ

 

ติดต่อเรา